PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 107 6,588 205 45 81 37 23 2 14 1,166,792
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 18 5,195 225 0 40 19 5 4 12 944,537
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 147 7,860 511 0 159 76 7 19 37 2,242,615
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 45 6,919 54 36 108 31 14 5 23 1,099,814
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 122 7,192 46 16 116 102 4 4 6 1,031,693
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,275 604 66 326 64 33 2 27 1,795,641
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,133 296 5 13 57 5 7 40 1,775,655
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 61 6 15 18 4 4 21 990,639
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 37 6,685 71 3 11 91 5 5 15 1,047,806
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 66 4,115 114 8 108 7 4 4 6 1,003,254
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 117 5,433 489 20 310 56 41 6 61 2,098,265
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 117 6,968 185 15 59 124 4 20 14 1,232,909
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,693 474 6 79 133 207 3 20 2,521,678
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 123 7,427 46 23 91 176 4 5 16 1,247,971
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 3 9 540,689
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 66 6,304 5 141 588 4 4 1 5 803,927
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 288 9,736 440 35 462 86 7 6 31 1,378,456
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 858 6,346 724 83 1,437 202 32 7 24 2,284,409
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,280 1,103 918 2,202 259 40 21 165 13,711,417
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 119 8,727 13 12 13 76 16 1 8 3,755,527
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 63 7,099 12 8 6 71 3 8 24 3,656,020
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 50 6,976 100 0 31 62 6 7 3 3,672,943
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 86 7,826 79 9 183 72 48 6 13 4,016,274
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 102 6,272 44 5 23 70 5 7 5 3,677,346
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 39 9,646 227 24 21 49 3 3 15 3,932,932
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 2 7 3,978,263
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 22 5,909 36 4 20 70 3 2 5 3,686,894
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 212 7,005 105 6 16 94 26 3 4 3,797,200
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 54 7,986 122 7 8 72 6 3 4 3,825,331
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 81 7,793 115 0 2 80 3 4 2 3,799,457
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 80 8,983 31 5 12 70 3 4 17 3,715,106
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 190 7,723 240 108 393 133 3 4 23 4,120,713
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 140 6,052 42 8 21 70 5 1 13 4,690,107
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 83 5,775 35 5 20 87 24 7 11 3,595,776
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 154 7,603 273 437 1,647 209 51 2 7 605,417
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,710 21 7 20 70 3 21 11 3,761,191
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 153 7,509 43 7 25 181 8 1 5 3,671,567
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 2 6 144,405
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 1 130,692
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 3 120,293
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 104,790
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 19 0 17 1 1 0 6 1 1 125,241
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 1 139,684
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 3 6 140,283
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 2 121,028
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 1 119,699
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 2 132,550
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 1 163,235
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 2 136,417
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 1 121,497
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 4 2 140,023
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 1 141,178
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 2 138,504
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 126,162
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 1 121,619
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 1 133,071
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 2 2 115,656
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 3 3 118,070
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 3 2 118,126
   Tổng số5,115270,4047,6952,1728,8243,180800247767107,728,454