PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.09.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 96 6,576 204 45 81 37 23 3 68 1,150,642
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 16 5,149 225 0 26 19 5 2 89 928,905
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 144 7,382 499 0 156 76 7 13 591 2,197,459
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 45 6,919 54 36 108 31 14 4 124 1,084,964
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 122 7,192 46 16 116 98 4 4 141 1,016,984
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,275 603 66 326 64 33 6 170 1,771,657
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 73 6,133 292 5 13 57 5 6 152 1,749,952
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 40 6,233 59 6 15 18 4 1 173 975,903
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 37 6,730 69 3 11 91 5 2 81 1,028,621
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 64 4,982 114 8 108 7 4 4 121 985,420
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 113 5,433 488 20 310 56 41 5 425 2,074,057
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 116 6,967 173 15 59 124 4 2 111 1,216,826
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,645 474 6 79 133 207 1 66 2,499,848
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 121 7,427 46 23 91 176 4 5 59 1,231,969
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 6 54 530,280
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 66 6,304 5 141 588 4 4 6 164 793,092
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 280 9,683 432 35 461 86 7 5 88 1,356,798
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 843 7,174 704 83 1,407 202 32 1 198 2,262,568
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,264 1,097 907 2,151 259 40 13 748 13,626,587
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 116 8,722 13 12 13 76 16 2 109 3,748,276
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 61 7,012 12 8 6 71 3 2 59 3,648,711
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 48 6,976 99 0 31 62 6 4 110 3,666,250
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 84 7,822 79 9 183 72 48 2 84 4,010,331
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 100 6,248 44 5 23 70 5 4 78 3,669,762
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 35 9,357 223 24 21 49 3 4 286 3,923,223
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 47 8,826 34 2 6 70 5 1 105 3,966,987
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 20 5,869 36 4 20 70 3 2 46 3,680,485
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 204 6,675 103 6 15 94 26 4 84 3,786,404
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 52 7,890 117 7 7 72 6 4 80 3,817,713
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 73 7,676 115 0 2 80 3 6 69 3,791,820
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 75 8,900 31 5 12 70 3 3 83 3,707,544
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 183 7,677 229 108 393 133 3 2 101 4,108,223
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 133 5,916 42 8 21 70 5 10 3,423 4,411,851
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 80 5,775 35 5 20 87 24 3 28 3,590,591
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 152 7,603 273 419 1,529 209 51 2 172 596,699
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,658 21 7 20 70 3 1 106 3,756,154
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 149 7,509 43 7 25 181 8 1 52 3,664,997
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 18 0 19 1 1 0 6 2 47 140,401
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 33 129,288
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 5 19 118,818
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 104,563
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 18 0 17 1 1 0 6 1 125 123,186
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 42 138,116
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 16 0 24 1 1 0 6 1 13 137,716
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 22 119,190
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 14 117,040
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 27 130,698
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 12 161,616
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 28 134,778
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 3 41 120,122
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 92 137,546
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 57 137,149
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 21 0 18 1 1 0 6 1 15 133,813
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 2 34 124,681
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 17 120,152
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 42 131,330
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 12 114,649
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 4 17 116,986
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 3 17 116,292
   Tổng số4,995270,1497,6022,1438,6053,1768001819,425106,836,683